رديف شرح محصول (ضخامت×عرض×ارتفاع) كد تعداد در هر پالت پالت در هر تريلي تعداد در هر تريلي تصوير
1 جدول 15×35×30 G3035 48 14 672
2 جدول ودال 15×70×30 G3070 18 17 306
3 جدول 15×40×35 G3540 28 17 476
4 جدول 15×50×35 G3550 28 13 364
5 جدول ودال 15×90×30 G3090 16 15 240
6 جدول 15×35×40 G4035 36 14 504
7 جدول 15×35×50 G5035 24 16 384
8 جدول 15×40×50 G5040 24 13 312
9 جدول ودال 15×30×70 G7030 18 17 306
10 جدول 15×30×90 G9030 16 15 240
11 جدول کله قندی 17.5×35×50 KG50 24 14 336
12 جدول کله قندی 12.5×35×40 KG4035 36 15 540
13 جدول کله قندی 15×40×40 KG4040 28 15 420
14 کانیو 10x35×30×20 K10 36 15 540
15 کانیو جدول 12x45x35x42 K32 16 20 320
16 آبرو 40x35x12 A12 36 18 648
17 جدول وت پرس 45x60x15 WG4560 5 44 220
18 جدول وت پرس 60x45x15 WG6045 5 44 220
19 جدول وت پرس 30x90x15 WG3090 5 44 220
20 کانیو وت پرس 15x30x90x10 WK15 5 44 220
21 کفپوش در طرح های مختلف با ضخامت 6 سانتی متر KP6 12 13 156
22 کفپوش با ضخامت 6 سانتی متر 10x10 KP10 12 13 156
23 کفپوش با ضخامت 6 سانتی متر 40x40 KP40 13.4 12 161